Disclaimer

Disclaimer Mama Loopt

Mama Loopt verleent je hierbij toegang tot de website mamaloopt.nl, alsmede alle informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Door het verkrijgen van toegang verklaart de bezoeker/gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande disclaimer, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en gebonden te zijn.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van mamaloopt.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, illustraties, ontwerpen etc. ) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten tenzij anders vermeld. De informatie op deze website mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mama Loopt worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Na toestemming dient er altijd een verwijzing/hyperlink naar mamaloopt.nl te worden geplaatst.

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid
Mamaloopt.nl en alle te lezen informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Mama Loopt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de informatie te wijzigen, aan te vullen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande toestemming of mededeling daarover aan je te hoeven doen.
Als je onjuistheden aantreft binnen de website, vragen we je vriendelijk deze aan ons te melden.

Toegang tot en gebruik van de website zijn geheel op eigen risico van de bezoeker/gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op mamaloopt.nl alsmede voor het gebruik van die informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de beschikbare informatie op deze website. Mamaloopt.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan ontstaan door bezoek aan en gebruik van deze website.

De productinformatie en voedings- en bewegingsadviezen binnen deze website, zijn niet gecontroleerd of geverifieerd door toezichtgevende instanties. Het advies is niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziektes en/of aandoeningen. De adviezen bevatten uitsluitend instructies voor een gezondere, fittere en gelukkigere lifestyle.

Mama Loopt adviseert je altijd eerst een (huis-)arts, verloskundige, (bekken-) fysiotherapeut of medisch specialist dan wel diëtist te raadplegen bij eventuele klachten en vragen. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten word je dringend aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts, verloskundige  of medisch specialist.

Verwijzingen/hyperlinks 
Deze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar informatie van externe bronnen, websites en/of diensten van derden. Deze zijn niet extra door ons onderzocht of geanalyseerd. Mama Loopt draagt nimmer verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites en/of diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond bij het aangaan van een verbintenis met een door ons gelinkte externe bron/website.

Indien je nog vragen hebt, neem dan contact op via info@mamaloopt.nl of ga naar contact.